THC-Hybrid at Curaleaf FL Daytona, Daytona Beach, FL